سخنرانی سارا چرتابیان مدیرعامل جمعیت باور در کنفرانس سار پاییز 96+

سخنرانی سارا چرتابیان مدیرعامل جمعیت باور در کنفرانس سار پاییز 96