سخنرانی سارا چرتابیان مدیرعامل جمعیت باور در کنفرانس سار پاییز ۹۶+

سخنرانی سارا چرتابیان مدیرعامل جمعیت باور در کنفرانس سار پاییز ۹۶